fbpx
Skontaktuj się 607 900 865

Artykuły

24.10.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

?Uzdrowisko Kamień Pomorski” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418151, kapitał zakładowy: 22.600.000 zł, NIP: 861-000-36-10

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do hali magazynowej położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. E. Orzeszkowej 9A oraz prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 30/25, dla której to nieruchomo­ści Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi KW nr: SZ1K/00005676/9.

 1. Organizator przetargu: ?Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim;
 2. Termin i miejsce przetargu: 10.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 12 -1 piętro.
 3. Nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do mediów. Oględzin nieruchomości można dokonać w godz. 8:00 -14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym;
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 5. Minimalne postąpienie wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 6. Szczegóły dotyczące przebiegu przetargu oraz warunki przetargu określa Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości.
 7. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 45 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik, który wygra przetarg zostanie pisemnie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej:

 1. dowód tożsamości lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualne zaświadczenie
 • prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku osób reprezentujących firmę stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i braku zastrzeżeń co do stanu faktycznego
 • prawnego nieruchomości
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i przyjęciu bez zastrzeżeń Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości
 2. pisemne zobowiązanie się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości (koszty notarialne, sądowe).

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91/3821149 godzinach od 8:00-14:00 oraz na stronie internetowej www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy i jest skierowane do wielu adresatów.

załaduj więcej

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!