fbpx
Skontaktuj się 695 231 257

Regulamin rezerwacji usług

REGULAMIN REZERWACJI I REALIZACJI POBYTÓW KOMERCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY GOŚCI KOMERCYJNYCH

W UZDROWISKU KAMIEŃ POMORSKI S.A.

1. Pobyty komercyjne realizujemy w następujących obiektach: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Chrobry '', Szpital Uzdrowiskowy ,,Mieszko'' , Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Gryf '', Sanatorium Uzdrowiskowe ?Dąbrówka'' (rezerwacje grupowe).

2. Regulamin dotyczy wszystkich ofert komercyjnych, w tym pobytów leczniczych, pobytów hotelowych, zabiegów udzielanych w trybie ambulatoryjnym, diagnostyki i badań lekarskich, a także usług stomatologicznych.

3. Rezerwacji pobytów komercyjnych można dokonać na stronie internetowej uzdrowiska www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl, telefonicznie lub mailowo.

4. Gość komercyjny, dokonując każdej rezerwacji, zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty w wysokości 40% ceny pobytu objętego zgłoszeniem rezerwacyjnym.

5. W przypadku anulowania rezerwacji Gościowi komercyjnemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych przez Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania pobytu Gościa komercyjnego, jednakże w wysokości nie wyższej niż:

a) przy rezygnacji zgłoszonej powyżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu ? 15% kwoty wpłaconej,

b) przy rezygnacji zgłoszonej w terminie od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu ? 25% kwoty wpłaconej,

c) przy rezygnacji zgłoszonej poniżej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu - 95% kwoty wpłaconej

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. może przystąpić dopiero po dacie końcowej pobytu, z którego Gość komercyjny nie skorzystał.

6. Zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości może nastąpić wyłącznie w przypadku okazania zaświadczenia o leczeniu szpitalnym lub w przypadku wystąpienia innych udokumentowanych zdarzeń losowych, niezależnych i niezawinionych przez Gościa.

7. Gość komercyjny, dokonując zakupu vouchera jest zobowiązany do wpłaty 100 % jego wartości. Ustala się następujące zasady realizacji usług objętych voucherami:

a) każdy zakupiony voucher posiada trzymiesięczny termin ważności, w którym to terminie usługi objęte voucherem mogą być zrealizowane po uprzednim potwierdzeniu dostępności usługi w wybranym terminie.

b) voucher ma charakter imienny i niepodzielny - realizacja usług objętych voucherem możliwa jest tylko na rzecz osoby, na którą wystawiono voucher.

c) nie dopuszcza się możliwości zwrotu vouchera; w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (zdarzenia losowe, niezawinione i niezależne od Gościa) istnieje możliwość zmiany terminu ważności vouchera lub dokonania cesji na inną osobę.

d) w przypadku zrealizowania usług o wartości niżej niż kwota wartości vouchera wypłaty gotówkowe różnicy nie będą realizowane;

8. Późniejsze przybycie lub opuszczenie pokoju przed planowanym zakończeniem pobytu, z wyłączeniem zdarzeń losowych, niezależnych od Gościa komercyjnego, wyłącza obowiązek zwrotu kwoty za niewykorzystane usługi objęte rezerwacją.

9. Zameldowanie Gości odbywa się w recepcji obiektu, w którym rezerwacja będzie realizowana.

10. Gość zobowiązany jest uregulować - w dniu przyjazdu w recepcji obiektu, opłatę za pobyt oraz opłatę uzdrowiskową.

11. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i trwa do godziny 12:00 następnego dnia, chyba że odmienne warunki pobytu zostały ustalone indywidualnie i potwierdzone pisemnie w potwierdzeniu rezerwacji sporządzanej przez pracownika Wydziału Marketingu.

12. Osoby niezameldowane mogą przebywać gościnnie w pokoju Kuracjusza w godzinach od 8:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji danego obiektu oraz po okazaniu przez odwiedzającego dowodu tożsamości. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne korzystanie z usług Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A..

13. W przypadku wcześniejszego przyjazdu Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. nie gwarantuje Gościom zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie możliwe będzie jedynie w przypadku dysponowania wolnymi miejscami ? za odpłatnością ustaloną wg obowiązującego cennika.

14. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.

15. Jeżeli w ramach pobytu przewidziane jest badanie wstępne, to przeprowadza je lekarz oddziału lub lekarz dyżurny. Lekarz kwalifikuje pacjenta do leczenia balneofizykalnego i zleca zabiegi. W przypadku przeciwwskazań do tego typu leczenia, wcześniejsze ustalenia dotyczące ilości i rodzaju zabiegów ulegają zmianie.

16. Gość uprawniony do korzystania z badań lekarskich i zabiegów - powinien zgłaszać się na nie punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejsca wypoczynku. Zabiegi niewykorzystane z winy kuracjusza przepadają - bez możliwości domagania się zwrotu ich wartości.

17. Zabiegi wykonywane są w dni zabiegowe, tj. od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem dni świątecznych).

18. Odstąpienie zleceń na zabiegi osobom trzecim w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

19. O pogorszeniu stanu zdrowia lub nagłym zachorowaniu w trakcie pobytu kuracyjnego Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyżurującą pielęgniarkę.

20. Od godziny 22:00 do 6:00 w obiektach Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A. obowiązuje bezwzględna cisza nocna. W okresie od 1 czerwca do 30 września cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00.

21. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

22. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania zwierząt w obiektach: ?Chrobry?, ?Mieszko? oraz Dąbrówka.

23. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami domowymi ( psy, koty itp. ) możliwe jest jedynie na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego ,, Gryf' '' ? zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wewnętrznym.

24. Gość Uzdrowiska ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu lub niedobory w wyposażeniu zajmowanego pokoju, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

25.Gość Uzdrowiska ma obowiązek zdeponować w recepcji pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę ww. przedmiotów, które nie zostały zdeponowane.

26. W obiektach Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A., istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów oraz gotówki - zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym obowiązującym w obiektach Uzdrowiska.

27. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza lub karty do pokoju Gość zobowiązany jest wnieść opłatę - zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym.

28. Na terenie i w obiektach Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

29. Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. uprawnione jest do przerwania pobytu pełnopłatnego w przypadku, gdy Gość w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

30. Goście mają prawo zgłosić wszelkie zastrzeżenia, uwagi i spostrzeżenia Kierownikowi obiektu.

31. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 12 ustawy o Prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!