Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

rehabilitacja neurlogiczna

W rehabilitacji neurologicznej chodzi o przywrócenie, na ile jest to możliwe, samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.


Rehabilitacja specjalistyczna

Pakiet dedykowany osobom, które w wyniku urazu mózgowo-czaszkowego, z powodu udaru, chorób neurologicznych albo dziecięcego porażenia mózgowego całkowicie lub częściowo utraciły możliwość chodu. Uzdrowisko Kamień Pomorski w procesie rehabilitacji stosuje zaawansowane roboty: egzoszkielety i lokomat.


W rehabilitacji neurologicznej chodzi o przywrócenie, na ile jest to możliwe, samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.


Rehabilitacja specjalistyczna

Pakiet dedykowany osobom, które w wyniku urazu mózgowo-czaszkowego, z powodu udaru, chorób neurologicznych albo dziecięcego porażenia mózgowego całkowicie lub częściowo utraciły możliwość chodu. Uzdrowisko Kamień Pomorski w procesie rehabilitacji stosuje zaawansowane roboty: egzoszkielety i lokomat.

Schorzenia typu udary mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się następnie na specyficzne objawy. U takich pacjentów zauważyć można niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem się. Ratunkiem dla chorego z całkowitą bądź częściową niezdolnością do wykonywania ruchów jest jak najszybciej rozpoczęta i kompleksowa rehabilitacja neurologiczna. Uzdrowisko Kamień Pomorski specjalizuje się w innowacyjnej rehabilitacji, w której stosowane są roboty, pozwalające pacjentom ponownie stanąć na własnych nogach.

Rehabilitacja neurologiczna – schorzenia

Niedowłady ciała są skutkiem chorób lub urazów neurologicznych, takich jak:

 • uraz mózgowo-czaszkowy
 • udar mózgu
 • ropień lub guz mózgu
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • dziecięce porażenie mózgowe.

Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski skierowana jest do pacjentów, którzy w wyniku tych schorzeń utracili częściowo lub całkowicie możliwość chodu.

Cel rehabilitacji neurologicznej

Cel rehabilitacji neurologicznej jest zawsze ustalany indywidualnie, bo każdy przypadek jest inny – dla każdego pacjenta opracowuje się plan rehabilitacji i wyznacza konkretne cele terapeutyczne. Niemniej, najważniejsze jest przywrócenie możliwie niezależnego funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.

Niekiedy za cel terapeutyczny przyjmuje się powrót do całkowitej sprawności sprzed incydentu neurologicznego, niekiedy zaś celem jest samodzielne wykonywanie codziennych czynności, przemieszczanie się o własnych siłach czy poprawa funkcjonowania jako członek rodziny i społeczności.

Oczekiwane efekty rehabilitacji uzależnione są od wielu czynników, m.in. od rodzaju schorzenia. Na przykład u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane celem jest minimalizowanie powikłań: niedowładów, spastyczności, zmniejszenia zakresu ruchomości w stawach, zaburzenia równowagi. U dorosłych pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym rehabilitacja może oznaczać ponowną naukę poszczególnych elementów składających się na umiejętność chodzenia, na przykład zmniejszenia spastyki, poprawy równowagi przy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Dorosły pacjent z MPD posiada bowiem ukształtowane wzorce ruchowe, które często są nieprawidłowe. Z kolei rehabilitacja po udarze mózgu nakierowana jest głównie na narząd ruchu, który w największym stopniu jest obciążony.

Mozolne, ciężkie ćwiczenia, często nieprzynoszące natychmiastowych efektów wymagają, by w czasie procesu rehabilitacyjnego pacjent był otoczony opieką psychologiczną. Jest ona jednym z elementów, które rehabilitację w Uzdrowisku Kamień Pomorski czynią kompleksową.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

– kompleksowa rehabilitacja pacjentów neurologicznych

Podczas rehabilitacji w Uzdrowisku Kamień Pomorski nad pacjentem czuwa zespół terapeutów, w skład którego wchodzi:

 • lekarz neurolog,
 • specjaliści rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pielęgniarki,
 • a także opiekun pacjenta.

W procesie rehabilitacyjnym specjaliści wymieniają się informacjami, dostosowując plan rehabilitacji do stanu pacjenta i jego postępów. Istotna jest tu także rozmowa z opiekunem, umożliwiająca edukację i przygotowanie pacjenta oraz jego rodziny do kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych.

Tylko kompleksowa rehabilitacja neurologiczna daje szansę na powrót do maksymalnej sprawności. Uzdrowisko Kamień Pomorski oferuje programy rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów komercyjnych (pełnopłatnych).

egzoszkielet rehabilitacja
Rehabilitacja z zastosowaniem egzoszkieletu
Rehabilitacja z zastosowaniem lokomatu
Rehabilitacja z zastosowaniem lokomatu
ćwiczenia z fizjoterapeutą
Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą

– rehabilitacja neurologiczna z wykorzystaniem robotów: egzoszkielet i lokomat

Uzdrowisko Kamień Pomorski, jako jedna z niewielu placówek w Polsce, w rehabilitacji neurologicznej wykorzystuje innowacyjne roboty rehabilitacyjne: egzoszkielet i lokomat, ułatwiające poruszanie się i przywracające właściwe schematy ruchowe u osób nie poruszających się samodzielnie. Za wykorzystaniem tych urządzeń w neurorehabilitacji przemawia m.in. łatwość ich użycia i szerokie możliwości stosowania.

Roboty zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi, a ruch jest wielokrotnie powtarzany. Wzorce chodu są zbliżone do naturalnych, co pomaga ponownie nauczyć pacjenta prawidłowego poruszania się, bez utrwalania patologicznych ruchów, pojawiających się wraz z rozwojem schorzeń neurologicznych.

Egzoszkielet czy lokomat daje ponadto możliwość bezpiecznej pionizacji chorego, wpływa także na układ krążenia, mięśniowy, kostny, oddechowy czy wydalniczy. Co ważne, rehabilitacja z użyciem robotów ma też bardzo pozytywny wpływ na psychikę chorego, który znów staje na własnych nogach. Jest to szczególnie budujące i motywujące do dalszej rehabilitacji dla osób, które dotychczas unieruchomione były na łóżku lub poruszały się na wózkach inwalidzkich.

– ćwiczenia metodą PNF

W skład indywidualnego programu rehabilitacji neurologicznej w Uzdrowisku Kamień Pomorski wchodzą także ćwiczenia metodą PNF.

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo- -mięśniowe torowanie ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation), to kompleksowa kinezyterapia, która bazuje na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich przemian w trakcie życia pacjenta. Zasady te wykorzystuje się do odzyskania utraconych lub zaburzonych umiejętności ruchowych.

Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

– pozostałe zabiegi fizjoterapeutyczne

Zabiegi z wykorzystaniem robotów oraz ćwiczenia metodą PNF uzupełniane są dodatkowo klasycznymi działaniami fizjoterapeutycznymi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu. Stosuje się m.in. masaż wirowy kończyn dolnych lub górnych czy tonolizę, zmniejszające wzmożone napięcie mięśni w tzw. spastyczności.

W zabiegach używane są także borowina i solanka, pochodzące z lokalnych złóż i źródeł.

baza zabiegowa
Baza zabiegowa
osrodek rehabilitacji neurologicznej
Komfortowe zakwaterowanie
basen solankowy
Basen solankowy

Nowoczesny ośrodek rehabilitacji

Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w budynku Instytutu Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego. To nowoczesny ośrodek z doskonałą bazą zabiegową i najwyższej jakości sprzętem rehabilitacyjnym.

Pacjenci otrzymują komfortowe warunki zakwaterowania w nowoczesnym obiekcie hotelowym, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wizytówką obiektu jest także nowoczesny basen solankowy zasilany z własnego źródła, wykorzystywany w leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacji.

Uwaga!

Od 2018 roku Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadziło badania naukowe w Instytucie Innowacyjnych Metod Rehabilitacyjnych Osób po Uraz Rdzenia Kręgowego. Z ponad trzyletnich badań wynika, że terapia ćwiczeń indywidualnych z pacjentem oraz z użyciem robotów jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez zastosowania robotyki.

Przeczytaj więcej o Instytucie Badawczym

Zobacz także

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego ma na celu przywrócenie niezależności funkcjonalnej, poprawę jakości życia oraz odzyskanie umiejętności planowania i wykonywania ruchu, głównie chodu. Specjalizuje się w tym Uzdrowisko Kamień, które, jako jedna z niewielu placówek w Polsce, oprócz terapii konwencjonalnej stosuje innowacyjne roboty do reedukacji chodu, pozwalające pacjentom niechodzących ponownie stanąć na własnych nogach.

Rehabilitacja kardiologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadzi skuteczny program rehabilitacyjny, mający na celu poprawę jakości życia pacjentów po incydentach kardiologicznych oraz działania profilaktyczne, ograniczające rozwój chorób układu krążenia. Rehabilitację poprzedzają badania diagnostyczne oraz konsultacja z lekarzem specjalistą. Oprócz diagnostyki, każdy pacjent może skorzystać z porady dietetyka oraz uzyskać pomoc w utrwalaniu zdrowych nawyków redukujących czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego .

Rehabilitacja po COVID-19 w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Na objawy „zespołu pocovidowego” skarży się coraz większa liczba pacjentów, zarówno tych, po ciężkim przebyciu choroby, wymagającym hospitalizacji, jak i tych, którzy przeszli ją bezobjawowo. Rehabilitacja po COVID-19 ma na celu zniwelowanie pochorobowych następstw, przebiegających pod postacią zmniejszonej wydolności oddechowej oraz ogólnego osłabienia organizmu.

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.