Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Ratunkiem dla chorego z całkowitą bądź częściową niezdolnością do wykonywania ruchów jest jak najszybciej rozpoczęta i kompleksowa rehabilitacja neurologiczna. Uzdrowisko Kamień Pomorski specjalizuje się w innowacyjnej rehabilitacji, w której stosowane są roboty, pozwalające pacjentom ponownie stanąć na własnych nogach.

Rehabilitacja neurologiczna – schorzenia

Niedowłady ciała są skutkiem chorób lub urazów neurologicznych, takich jak:

 • uraz mózgowo-czaszkowy
 • udar mózgu
 • ropień lub guz mózgu
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • dziecięce porażenie mózgowe.

Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski skierowana jest do pacjentów, którzy w wyniku tych schorzeń utracili częściowo lub całkowicie możliwość chodu.

Cel rehabilitacji neurologicznej

Cel rehabilitacji neurologicznej jest zawsze ustalany indywidualnie, bo każdy przypadek jest inny – dla każdego pacjenta opracowuje się plan rehabilitacji i wyznacza konkretne cele terapeutyczne. Niemniej, najważniejsze jest przywrócenie możliwie niezależnego funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.

Niekiedy za cel terapeutyczny przyjmuje się powrót do całkowitej sprawności sprzed incydentu neurologicznego, niekiedy zaś celem jest samodzielne wykonywanie codziennych czynności, przemieszczanie się o własnych siłach czy poprawa funkcjonowania jako członek rodziny i społeczności.

Oczekiwane efekty rehabilitacji uzależnione są od wielu czynników, m.in. od rodzaju schorzenia. Na przykład u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane celem jest minimalizowanie powikłań: niedowładów, spastyczności, zmniejszenia zakresu ruchomości w stawach, zaburzenia równowagi. U dorosłych pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym rehabilitacja może oznaczać ponowną naukę poszczególnych elementów składających się na umiejętność chodzenia, na przykład zmniejszenia spastyki, poprawy równowagi przy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Dorosły pacjent z MPD posiada bowiem ukształtowane wzorce ruchowe, które często są nieprawidłowe.

Mozolne, ciężkie ćwiczenia, często nieprzynoszące natychmiastowych efektów wymagają, by w czasie procesu rehabilitacyjnego pacjent był otoczony opieką psychologiczną. Jest ona jednym z elementów, które rehabilitację w Uzdrowisku Kamień Pomorski czynią kompleksową.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

– kompleksowa rehabilitacja pacjentów neurologicznych

Podczas rehabilitacji w Uzdrowisku Kamień Pomorski nad pacjentem czuwa zespół terapeutów, w skład którego wchodzi:

 • lekarz neurolog,
 • specjaliści rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pielęgniarki,
 • a także opiekun pacjenta.

W procesie rehabilitacyjnym specjaliści wymieniają się informacjami, dostosowując plan rehabilitacji do stanu pacjenta i jego postępów. Istotna jest tu także rozmowa z opiekunem, umożliwiająca edukację i przygotowanie pacjenta oraz jego rodziny do kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych.

Tylko kompleksowa rehabilitacja neurologiczna daje szansę na powrót do maksymalnej sprawności. Uzdrowisko Kamień Pomorski oferuje programy rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów komercyjnych (pełnopłatnych).

Rehabilitacja specjalistyczna

Pakiet dedykowany osobom, które w wyniku urazu mózgowo-czaszkowego, z powodu udaru, chorób neurologicznych albo dziecięcego porażenia mózgowego całkowicie lub częściowo utraciły możliwość chodu.

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego

Osobom, które w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego doznały porażenia kończyn i nie są samodzielne, skutecznie pomagają w przywracaniu sprawności specjaliści w Uzdrowisku Kamień Pomorski.

Rehabilitacja ambulatoryjna

Wykonujemy zabiegi fizjoterapeutyczne dla pacjentów, którzy nie są pensjonariuszami sanatorium, w trybie ambulatoryjnym (bez zakwaterowania).

– rehabilitacja neurologiczna z wykorzystaniem robotów: egzoszkielet i lokomat

Uzdrowisko Kamień Pomorski, jako jedna z niewielu placówek w Polsce, w rehabilitacji neurologicznej wykorzystuje innowacyjne roboty rehabilitacyjne: egzoszkielet i lokomat, ułatwiające poruszanie się i przywracające właściwe schematy ruchowe u osób nie poruszających się samodzielnie. Za wykorzystaniem tych urządzeń w neurorehabilitacji przemawia m.in. łatwość ich użycia i szerokie możliwości stosowania.

Roboty zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi, a ruch jest wielokrotnie powtarzany. Wzorce chodu są zbliżone do naturalnych, co pomaga ponownie nauczyć pacjenta prawidłowego poruszania się, bez utrwalania patologicznych ruchów, pojawiających się wraz z rozwojem schorzeń neurologicznych.

Egzoszkielet czy lokomat daje ponadto możliwość bezpiecznej pionizacji chorego, wpływa także na układ krążenia, mięśniowy, kostny, oddechowy czy wydalniczy. Co ważne, rehabilitacja z użyciem robotów ma też bardzo pozytywny wpływ na psychikę chorego, który znów staje na własnych nogach. Jest to szczególnie budujące i motywujące do dalszej rehabilitacji dla osób, które dotychczas unieruchomione były na łóżku lub poruszały się na wózkach inwalidzkich.

– ćwiczenia metodą PNF

W skład indywidualnego programu rehabilitacji neurologicznej w Uzdrowisku Kamień Pomorski wchodzą także ćwiczenia metodą PNF.

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo- -mięśniowe torowanie ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation), to kompleksowa kinezyterapia, która bazuje na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich przemian w trakcie życia pacjenta. Zasady te wykorzystuje się do odzyskania utraconych lub zaburzonych umiejętności ruchowych.

Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

– pozostałe zabiegi fizjoterapeutyczne

Zabiegi z wykorzystaniem robotów oraz ćwiczenia metodą PNF uzupełniane są dodatkowo klasycznymi działaniami fizjoterapeutycznymi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu. Stosuje się m.in. masaż wirowy kończyn dolnych lub górnych czy tonolizę, zmniejszające wzmożone napięcie mięśni w tzw. spastyczności.

W zabiegach używane są także borowina i solanka, pochodzące z lokalnych złóż i źródeł.

egzoszkielet rehabilitacja
Rehabilitacja z zastosowaniem egzoszkieletu
Rehabilitacja z zastosowaniem lokomatu
Rehabilitacja z zastosowaniem lokomatu
ćwiczenia z fizjoterapeutą
Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą

Nowoczesny ośrodek rehabilitacji

Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w budynku Instytutu Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego. To nowoczesny ośrodek z doskonałą bazą zabiegową i najwyższej jakości sprzętem rehabilitacyjnym.

Pacjenci otrzymują komfortowe warunki zakwaterowania w nowoczesnym obiekcie hotelowym, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wizytówką obiektu jest także nowoczesny basen solankowy zasilany z własnego źródła, wykorzystywany w leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacji.

baza zabiegowa
Baza zabiegowa
osrodek rehabilitacji neurologicznej
Komfortowe zakwaterowanie
basen solankowy
Basen solankowy

Uwaga!

Od 2018 roku Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadziło badania naukowe w Instytucie Innowacyjnych Metod Rehabilitacyjnych Osób po Uraz Rdzenia Kręgowego. Z ponad trzyletnich badań wynika, że terapia ćwiczeń indywidualnych z pacjentem oraz z użyciem robotów jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez zastosowania robotyki.

Przeczytaj więcej o Instytucie Badawczym

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."